Vytvořte fakturu

ENTERCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENTERCON
IČO 31380174
TIN 2020466613
DIČ SK2020466613
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENTERCON
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 081 €
Zisk -636 €
Kapitál 115 563 €
Vlastní kapitál 10 640 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255575803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 57,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 57,615
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,154
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,136
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,769
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,535
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,453
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,405
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,673
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -636
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,234
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 131,234
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 806
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,993
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,601
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 125,834
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,081
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,080
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,486
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 55
C. Služby (účtová skupina 51) 6,329
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,579
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 365
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,048
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 595
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,696
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 104
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 104
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 356
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 356
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -252
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 343
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 979
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380174 TIN: 2020466613 DIČ: SK2020466613
 • Sídlo: ENTERCON, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 16.02.1999
  Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Jana Vaňková 996 € (15%) Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
  Ing. Milan Vaňko, CSc. 4 648 € (70%) Považská Bystrica 017 01
  Milan Vaňko 996 € (15%) Považská Bystrica 017 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   24.02.2015Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   03.01.2015Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   03.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   10.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   21.08.2008Noví spoločníci:
   Milan Vaňko Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   17.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Vaňko , CSc. Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   31.07.1997Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   30.07.1997Zrušené sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   ENTERCON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
   organizačné poradenstvo
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07