Vytvořte fakturu

BYTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BYTY
IČO 31380239
TIN 2020346416
DIČ SK2020346416
Datum vytvoření 28 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTY
Janotova 14-16
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 227 452 €
Zisk 11 235 €
Kapitál 63 247 €
Vlastní kapitál 40 864 €
Kontaktní informace
Email bytysro@bytysro.sk
Telefon(y) 0265422079, 0265423282, 0265426790
Fax(y) 0265423282
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,598
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 500
2. Software (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,098
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,098
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,821
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,233
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 758
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 178
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,297
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,588
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,394
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,419
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,414
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,222
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,222
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,318
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,318
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,235
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,005
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 492
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 492
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,757
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,756
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,707
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,707
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,966
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,829
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 224,651
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 227,452
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 224,651
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,801
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,015
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,192
D. Služby (účtová skupina 51) 115,673
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,295
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,585
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,477
4. Sociální náklady (527, 528) 3,233
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 715
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,080
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,080
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,437
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,786
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 67
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,838
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 294
2. Ostatní náklady (562A) 294
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,544
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,768
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,669
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,434
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,434
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015