Vytvořte fakturu

DANFOSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název DANFOSS
IČO 31380344
TIN 2020303296
DIČ SK2020303296
Datum vytvoření 04 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANFOSS
Továrenská 49
95301
Zlaté Moravce
Financial information
Prodej a příjem 22 488 779 €
Zisk 1 373 416 €
Kapitál 27 746 513 €
Vlastní kapitál 22 429 468 €
Kontaktní informace
Email danfoss.sk@danfoss.com
Telefon(y) 0346549031, 0346549032, 0346549033, 0346590053, 0376406283, 0376406250
Fax(y) 0376406290
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,601,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 798,714
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,646
2. Software (013) - /073, 091A/ 45,646
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 753,068
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 538,882
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 211,440
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,746
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,797,250
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,373,859
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 962,188
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 118,437
3. Výrobky (123) - /194/ 248,788
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,446
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,376,358
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,376,358
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,031,063
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,522,175
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,522,175
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 21,145,015
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 351,481
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,392
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,358
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,612
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,022
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,022
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,601,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,640,933
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,600,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,600,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 22,067,755
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 318,147
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 318,147
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,718,385
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,718,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,373,416
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,940,796
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,575
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,575
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,524
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 10,424
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,373,246
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,085,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,085,818
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 154,233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 109,638
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,328
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,229
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 423,830
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222,599
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 201,231
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,621
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,257
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,257
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,680,634
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,488,779
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,158,047
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 17,213,247
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,915
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -186,117
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 140,701
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,986
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,758,894
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,597,001
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,700,660
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -90,543
D. Služby (účtová skupina 51) 4,229,216
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,598,773
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,540,930
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 938,835
4. Sociální náklady (527, 528) 119,008
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,409
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 413,553
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 413,553
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 75,749
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 55,260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,816
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,729,885
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,787,758
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,969
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,671
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 6,671
XII. Kurzové zisky (663) 58,479
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -181
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -43,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -56,762
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) -56,762
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -8,062
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,687
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 108,106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,837,991
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 464,575
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 461,692
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,373,416
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016