Vytvořte fakturu

Madal Bal - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.10.2015
Basic information
Obchodní název Madal Bal
IČO 31380522
TIN 2020349441
DIČ SK2020349441
Datum vytvoření 04 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Madal Bal
Pod gaštanmi 4F
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 520 790 €
Zisk 104 649 €
Kapitál 7 449 356 €
Vlastní kapitál 3 320 553 €
Kontaktní informace
Email info@madalbal.sk
webové stránky http://www.madalbal.sk
Telefon(y) +421244454261, +421244638452, +421244638453, +421249204759, +421244638451
Fax(y) 0244438451
Date of updating data: 16.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,857,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,859,351
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,635
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,635
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,849,716
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 208,567
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,758
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,584,391
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,978,965
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,328,936
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,328,936
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,151,661
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,068,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,068,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,324
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,837
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 498,368
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 447,743
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,163
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,163
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,857,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,425,202
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,401
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,401
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,312,513
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,312,513
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,649
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,432,277
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,211,822
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,203,770
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,009
12. Odložený daňový závazek (481A) 43
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,148,220
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,038,634
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,038,634
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,899
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,891
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72,235
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,235
Date of updating data: 16.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,520,790
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,462,136
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,040
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,914
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,993,003
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,516,282
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 521,869
D. Služby (účtová skupina 51) 888,706
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 974,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 706,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 245,546
4. Sociální náklady (527, 528) 22,642
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,421
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,155
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,155
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,192
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,190
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 527,787
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,580,319
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,239
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 534
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 534
XII. Kurzové zisky (663) 25,705
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 400,477
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,960
2. Ostatní náklady (562A) 12,960
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 377,677
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,840
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374,238
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 153,549
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,900
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,816
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -916
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,649
Date of updating data: 16.10.2015
Date of updating data: 16.10.2015