Vytvořte fakturu

STRATEGIC SERVICES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Obchodní název STRATEGIC SERVICES
IČO 31380883
TIN 2020837049
DIČ SK2020837049
Datum vytvoření 12 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRATEGIC SERVICES
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 575 432 €
Zisk 25 580 €
Kapitál 1 175 124 €
Vlastní kapitál 50 633 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911441190, 0915722721
Mobile(y) 0915722721
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,983
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 242,842
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 242,842
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,442
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,300
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 47,100
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 861,141
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 379,168
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 369,357
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 369,357
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,648
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,163
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 481,973
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,689
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 473,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,983
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,213
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 43,330
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 126,457
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,127
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,027,319
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,027,319
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 693,028
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 693,028
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 805
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 486
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 451
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 451
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,575,432
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,513,369
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 62,063
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,009
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 621,541
D. Služby (účtová skupina 51) 815,657
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,370
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,280
4. Sociální náklady (527, 528) 90
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 80,425
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 80,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,171
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,256
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,676
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,676
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,580
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016