Vytvořte fakturu

HB REAVIS MANAGEMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Obchodní název HB REAVIS MANAGEMENT
IČO 31381120
TIN 2020329982
DIČ SK7020000526
Datum vytvoření 18 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REAVIS MANAGEMENT
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 99 717 538 €
Zisk 2 202 025 €
Kapitál 140 382 432 €
Vlastní kapitál -13 197 873 €
Kontaktní informace
Email alica.racikova@hbreavis.com
Telefon(y) 0258303030
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 101,803,735
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,058,566
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,621,271
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 553,591
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,683
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,400
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 145,429
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,880,168
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 18,437,295
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,385
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 5,975
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 18,249,136
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 28,835
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 144,964
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,161,993
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 86,773
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 86,773
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,676,597
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,001,126
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,528,964
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,009,726
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,462,436
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 22,116,412
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 428,905
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 130,154
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,398,623
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,679
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,366,944
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,583,176
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18,557
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 54,168
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,510,451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 101,803,735
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,531,891
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 57,858
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 57,858
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,791,774
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,791,774
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,202,025
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,951,674
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62,133,743
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 62,100,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33,743
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 12,681,824
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,979,517
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,903,495
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,041
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,842,454
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 10,366,196
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 444,788
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 111,095
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131,448
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 273,474
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 273,474
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,883,116
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,383,952
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,696,098
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 790,249
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 897,605
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 99,717,538
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,698,057
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,148
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,575,293
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,288,606
D. Služby (účtová skupina 51) 85,165,008
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,944,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,272,199
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 629,011
4. Sociální náklady (527, 528) 43,738
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,345
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,432
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,432
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -60,036
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209,990
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,142,245
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,244,443
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,190,438
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,877,624
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,877,617
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 1,312,814
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,260,361
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,911,087
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 8,675,257
2. Ostatní náklady (562A) 1,235,830
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,338,004
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,270
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,069,923
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,072,322
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -129,703
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -132,584
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,202,025
Date of updating data: 07.12.2016