Vytvořte fakturu

AUTOTECH M.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOTECH M.M.
IČO 31381367
TIN 2020329993
DIČ SK2020329993
Datum vytvoření 20 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOTECH M.M.
Hornádska 12
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 532 €
Zisk -4 135 €
Kapitál 36 910 €
Vlastní kapitál -35 048 €
Kontaktní informace
Email autotechmm@zoznam.sk
Telefon(y) 0253413231, 0905712628
Mobile(y) 0903712628, 0905712628
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,205
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,208
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,208
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,206
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,002
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,921
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 623
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 623
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,765
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,765
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,723
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,810
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 76
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,205
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,184
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 73,723
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 600
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 600
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 882
2. Ostatní fondy (427, 42X) 882
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -116,893
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -116,893
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,135
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,389
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 58,323
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,430
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,430
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,743
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 846
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 696
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,608
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 66
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,742
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,532
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,910
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,789
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,488
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 259
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,723
D. Služby (účtová skupina 51) 24,025
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,022
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,763
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,657
4. Sociální náklady (527, 528) 1,602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 316
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,572
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,572
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,956
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,736
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 219
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -219
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,175
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,135
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015