Vytvořte fakturu

ELVIA PRO SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELVIA PRO SLOVAKIA
IČO 31381774
TIN 2020303615
DIČ SK2020303615
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELVIA PRO SLOVAKIA
Mudroňova 63
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 731 011 €
Zisk 1 356 €
Kapitál 1 647 781 €
Vlastní kapitál 314 254 €
Kontaktní informace
Email elviapro@elviapro.sk
Telefon(y) 0243411928, 0243411929, 0243411931
Fax(y) 0243411931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 777,357
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,361
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,361
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,778
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 9,583
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 761,209
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 393,578
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 393,578
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 356,266
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 355,434
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,434
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 832
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,972
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,393
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,787
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,416
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 371
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 777,357
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,610
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 99,077
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 866
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 866
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 118,893
2. Ostatní fondy (427, 42X) 118,893
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,779
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,779
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,356
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,638
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,998
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,998
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 46,056
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 370,701
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 286,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,833
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,781
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,882
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,017
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,755
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,755
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,128
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 109
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 109
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,727,263
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,731,011
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,560,934
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 166,329
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,160
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,098,596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,691
D. Služby (účtová skupina 51) 232,789
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 315,801
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 258,219
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,081
4. Sociální náklady (527, 528) 3,501
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 773
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,382
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,382
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 764
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,851
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,187
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,535
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,515
2. Ostatní náklady (562A) 9,515
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,715
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,348
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015