Vytvořte fakturu

SMARTRENDS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Obchodní název SMARTRENDS
IČO 31382606
Datum vytvoření 09 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SMARTRENDS
A. Hlinku 892
95131
Močenok
Financial information
Prodej a příjem 5 456 374 €
Zisk 86 117 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903439512
Mobile(y) +421903439512
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,534,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,316,220
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 618,511
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 618,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,697,709
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,697,709
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,891,645
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,394
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,394
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 114,467
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 114,467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,742,894
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,494,399
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,399
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,082
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 181,413
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,890
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,459
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,326,239
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 29,265
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,296,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,534,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,164,350
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 95,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 95,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,767
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,767
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,566,640
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 657,996
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 290,810
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 366,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,186
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,200,088
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,014,860
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,740,814
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,740,814
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 59,407
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,873
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,997
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161,769
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,121
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,121
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 675,575
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 803,114
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 803,114
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,457,041
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,456,374
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 351,806
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,527,553
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 61,591
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,424
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,288,274
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 290,288
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,385,867
D. Služby (účtová skupina 51) 1,663,424
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,229,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 899,845
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 291,695
4. Sociální náklady (527, 528) 37,684
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 489
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 656,627
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 656,627
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 53,591
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,764
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,539,780
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 666
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 49
XII. Kurzové zisky (663) 617
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,891
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 51,687
2. Ostatní náklady (562A) 51,687
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,088
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83,225
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,875
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -1,242
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 58,782
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -60,024
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 86,117
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015