Vytvořte fakturu

TATRA UNITED CORPORATION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název TATRA UNITED CORPORATION
IČO 31382711
TIN 2020303637
DIČ SK2020303637
Datum vytvoření 11 Listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA UNITED CORPORATION
Námestie 1.
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 581 230 €
Zisk -2 017 501 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.tatraunited.sk
Mobile(y) +421911999950, +421911838857
Fax(y) 0259272135
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,361,601
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,104,166
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,594,256
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,872
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 2,591,384
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,375,325
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,806,925
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,147,015
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 146,867
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 128,176
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,067
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 90,775
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 17,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,134,585
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,134,585
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,075,897
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,966
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,328
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,638
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 277,401
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 260,394
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,978
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,007
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 734,530
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,753
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 710,777
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 181,538
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 160,245
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,123
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,361,601
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,671,884
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,900,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,900,000
A.II. Emisní ážio (412) 648,699
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,683,026
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,977,566
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,977,566
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,479,038
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,770,413
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,708,625
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,001,056
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,001,056
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,017,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,678,096
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 246,707
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 20,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,242
12. Odložený daňový závazek (481A) 210,465
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,347,132
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332,129
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,630
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,700,470
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 83,478
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51,425
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,330
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132,300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 84,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 79,657
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,600
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,621
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 5,334
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,287
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,359,348
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,581,230
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,652
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,325,753
V. Aktivace (účtová skupina 62) 14,379
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,172,409
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,037
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,605,516
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,298
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,291,040
D. Služby (účtová skupina 51) 996,128
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,786,280
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,308,470
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 439,789
4. Sociální náklady (527, 528) 38,021
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 220,777
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,227,580
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,227,580
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,026,040
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,531
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,842
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,024,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,067,318
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 56
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 56
XII. Kurzové zisky (663) 33
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,548
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 332
2. Ostatní náklady (562A) 332
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,138
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,457
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,027,743
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -10,242
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,123
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,017,501
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017