Vytvořte fakturu

RVR Afinis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Obchodní název RVR Afinis
IČO 31383378
Datum vytvoření 11 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RVR Afinis
Žitná 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 869 394 €
Zisk 47 593 €
Kontaktní informace
Email afinis@afinis.sk
webové stránky http://www.afinis.sk;http://www.tesnenia.sk
Telefon(y) +421249104820, +421249104824
Fax(y) 0244872868
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,308,906
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 581,217
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 581,217
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,802
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 235,270
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 247,145
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 720,435
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 363,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 460
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 362,579
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,140
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 327,180
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 322,415
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,415
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,076
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 277
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,799
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,254
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,502
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 752
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,308,906
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 455,564
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 401,680
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 401,680
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 200,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,942
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,942
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -200,651
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -200,651
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,593
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,641
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 86,093
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,440
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 77,707
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,946
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 202,942
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 407,716
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 246,430
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,430
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,340
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 36,981
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,785
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,890
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,890
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 139,701
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,340
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 138,361
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,811,276
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,869,394
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,030,103
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 771,549
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,624
V. Aktivace (účtová skupina 62) 18,629
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,722
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,776,101
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,365,876
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 340,331
D. Služby (účtová skupina 51) 283,580
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 600,071
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 438,590
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 147,861
4. Sociální náklady (527, 528) 13,620
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,720
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 124,194
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 124,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,329
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,293
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 840,118
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,888
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,933
2. Ostatní náklady (562A) 9,933
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,402
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,553
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,839
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,454
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,861
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,021
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,593
Date of updating data: 25.05.2016