Vytvořte fakturu

BEZ TRANSFORMÁTORY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název BEZ TRANSFORMÁTORY
IČO 31383475
TIN 2020337462
DIČ SK2020337462
Datum vytvoření 21 Listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BEZ TRANSFORMÁTORY
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 178 167 €
Zisk -424 910 €
Kapitál 32 462 451 €
Vlastní kapitál 15 455 838 €
Kontaktní informace
Email bez.or@bez.sk
Telefon(y) 0249595713, 0249611200, 0249611314, 0249611404
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,717,202
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,666,052
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 151,240
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 54,642
2. Software (013) - /073, 091A/ 93,598
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,959,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,423,612
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,213,715
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,108,090
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,207
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 126,503
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 13,175
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,555,510
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,647,175
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 52
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 549,994
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,991,621
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 366,668
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,994,419
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,167,430
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,226,273
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,362,832
3. Výrobky (123) - /194/ 1,651,350
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,917,190
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 9,785
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,424,789
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,933,016
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933,016
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 445,422
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,050
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 45,301
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,898,016
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,523,528
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,124
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,394,404
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,227,404
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 93,463
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,621
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 504,184
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,219
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 501,965
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56,731
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 56,731
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,717,202
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,611,262
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,986,082
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,986,082
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 357,148
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 357,148
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,181
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,181
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 418,673
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 418,673
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,726,912
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,726,912
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,910
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,828,677
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 266,871
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,484
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,751
12. Odložený daňový závazek (481A) 248,636
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 241,368
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 241,368
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,068,994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,476,843
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,950,691
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,662,498
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,193
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,307,520
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 838,031
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 200,170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 127,678
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,011
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,742
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 331,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 98,621
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 232,883
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,443,097
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 277,263
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 211,517
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 65,746
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,130,506
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,178,167
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,953,881
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 16,827,993
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,348,632
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,616,970
V. Aktivace (účtová skupina 62) 100,137
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 166,348
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490,357
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,787,364
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,862,225
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -57,542
D. Služby (účtová skupina 51) 2,188,869
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,490,273
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,211,678
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 15,933
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,109,903
4. Sociální náklady (527, 528) 152,759
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 160,444
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 819,127
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 844,127
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -25,000
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,544
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -63,023
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 289,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -312,190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,066,697
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 372,062
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 72,110
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 48,795
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 23,315
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 251
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 251
XII. Kurzové zisky (663) 292,538
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 7,163
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 580,998
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 200,458
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 49,453
2. Ostatní náklady (562A) 151,005
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 304,537
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76,003
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208,936
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -521,126
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -96,216
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,901
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -99,117
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -424,910
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016