Vytvořte fakturu

HB REM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.09.2015
Basic information
Obchodní název HB REM
IČO 31383823
TIN 2020320720
DIČ SK2020320720
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 114 326 €
Zisk -10 031 €
Kapitál 5 428 562 €
Vlastní kapitál 4 306 777 €
Date of updating data: 04.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,862,383
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,231,712
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 408,703
2. Software (013) - /073, 091A/ 408,703
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,676,830
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 154,369
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,515,474
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,104
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 146,179
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 146,179
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,431,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,593,871
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,522,461
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,522,461
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 55,102
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,926
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 837,269
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,867
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 835,402
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 199,531
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,954
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 101,226
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 95,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,862,383
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,296,745
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,013,604
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,452,195
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,452,195
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -166,326
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,015,270
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,181,596
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,031
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 565,638
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,858
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 12,797
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,061
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 517,681
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 335,865
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 335,865
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,743
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,226
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,698
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,411
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,738
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,744
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,355
Date of updating data: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,545,885
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,114,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,545,885
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 505,286
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,115,068
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 164,737
D. Služby (účtová skupina 51) 1,135,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 197,044
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 142,836
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,892
4. Sociální náklady (527, 528) 6,316
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,386
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,006,020
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,006,020
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 480,023
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,596
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,094
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -742
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,245,788
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,512
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,502
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,502
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,515
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,573
2. Ostatní náklady (562A) 10,573
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 887
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,003
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,286
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,286
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,031
Date of updating data: 04.09.2015
Date of updating data: 04.09.2015