Vytvořte fakturu

HB REM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Obchodní název HB REM
IČO 31383823
TIN 2020320720
DIČ SK2020320720
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 729 076 €
Zisk -12 614 €
Kapitál 5 428 562 €
Vlastní kapitál 4 306 777 €
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,588,136
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,866,594
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 221,599
2. Software (013) - /073, 091A/ 221,599
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,498,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,595
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,461,260
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,961
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 146,179
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 146,179
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,530,743
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,524,672
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,493,382
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,456
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,926
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,991
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,299
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,006,071
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 978,038
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 190,799
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92,172
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 98,627
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,588,136
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,284,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,013,604
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,452,195
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,452,195
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -176,357
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,015,270
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,191,627
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,614
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,964
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,608
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,608
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 274,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,428
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,595
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,833
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,135
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,704
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,458
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,109
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,609
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,522
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 41
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,421,349
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,729,076
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,421,349
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 266,881
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,747,737
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 238,656
D. Služby (účtová skupina 51) 1,028,898
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 239,297
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 174,514
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,556
4. Sociální náklady (527, 528) 7,227
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,001
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 847,221
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 847,221
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 247,887
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,971
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,806
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,661
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,153,795
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,769
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,756
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,756
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,659
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 681
2. Ostatní náklady (562A) 681
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 273
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 705
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,110
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,551
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,063
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,063
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,614
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016