Vytvořte fakturu

Schachermayer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Obchodní název Schachermayer
IČO 31383858
TIN 2020334206
DIČ SK2020334206
Datum vytvoření 28 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 036 083 €
Zisk -146 184 €
Kapitál 2 745 929 €
Vlastní kapitál 2 076 758 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248202715, +421248202716
Mobile(y) +421910903522
Fax(y) 0248202730
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,709,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,565,346
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,565,346
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 768,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 660,856
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,135,135
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 362,716
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 362,716
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 929
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 929
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 405,841
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 404,675
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 941
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,734
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,133
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 365,649
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,875
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 362,774
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,559
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,709,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,703,749
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 597,491
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 68,248
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,915
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,124,279
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,124,279
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -146,184
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,080
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 67,593
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 539
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 67,054
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 8,418
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 8,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 896,220
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 705,068
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,026
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,042
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 49,487
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,883
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,114
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,849
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,489
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,360
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 211
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 211
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,991,756
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,036,083
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,919,533
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,223
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,646
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,681
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,169,356
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,584,477
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 96,964
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 40,838
D. Služby (účtová skupina 51) 522,140
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 777,492
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 555,034
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 192,864
4. Sociální náklady (527, 528) 29,594
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,372
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,372
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,711
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,885
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -133,273
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 747,337
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 311
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,405
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,548
2. Ostatní náklady (562A) 4,548
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 416
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,441
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,024
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -143,297
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -146,184
Date of updating data: 13.12.2016
Date of updating data: 13.12.2016