Vytvořte fakturu

BHF Environmental - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název BHF Environmental
IČO 31384331
TIN 2020320797
DIČ SK2020320797
Datum vytvoření 28 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BHF Environmental
Dúbravská cesta 9
84237
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 423 042 €
Zisk 61 880 €
Kapitál 149 582 €
Vlastní kapitál 74 857 €
Kontaktní informace
Email bhf@bhf.sk
Telefon(y) 0254774689, 0254792287, 0903406044, 0903406050
Fax(y) 0254774689
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 189,576
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,728
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,728
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,728
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,622
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,558
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,608
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,608
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 113,150
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 112,598
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,598
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 537
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,791
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,226
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,576
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,395
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,395
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,821
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,052
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,231
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,880
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,508
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,560
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 498
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,062
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,582
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 317
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,596
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,182
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,742
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,745
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,366
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,366
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 331
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 331
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 422,535
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 423,042
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 366,610
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,925
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 507
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,486
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,308
D. Služby (účtová skupina 51) 119,867
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 151,279
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,638
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,472
4. Sociální náklady (527, 528) 2,169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 368
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,075
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,075
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 27,504
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,085
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,556
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 232,435
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,220
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 5,208
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,551
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81
2. Ostatní náklady (562A) 81
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,642
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,828
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,225
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,345
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,345
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,880
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016