Vytvořte fakturu

MEDIAPRESS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Obchodní název MEDIAPRESS Bratislava
IČO 31384421
TIN 2020354006
DIČ SK2020354006
Datum vytvoření 06 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAPRESS Bratislava
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 953 437 €
Zisk 9 335 €
Kapitál 6 419 037 €
Vlastní kapitál 55 703 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232779412, 0244441026, 0252634557, 0252920935, 0252961115, 0254775469, 0262319785, 0267287128, 0232
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,618,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,197,440
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,197,440
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 865,769
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 329,768
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,794,254
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,414,937
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,063
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,412,874
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 174,604
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 174,604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,604
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,851,913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 851,712
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,192
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 616,520
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000,201
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 352,800
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,632
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 331,168
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 626,953
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 10,892
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 69,008
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 547,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,618,647
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,454
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,838
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,838
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,484
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,484
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,797
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,204
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,407
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,335
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,423,387
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 131,321
6. Long-term advance payments received (475A) 46,192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,279
12. Odložený daňový závazek (481A) 72,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,227,504
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,863,117
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,508,469
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354,648
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,112,601
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 103,408
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 69,736
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,606
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,036
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 64,562
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,312
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 119,806
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 119,595
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 211
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,921,415
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,953,437
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,414,490
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,506,925
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) -12,252
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,274
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,767,539
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 31,197,384
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 274,184
D. Služby (účtová skupina 51) 2,285,724
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,666,868
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,929,349
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 641,152
4. Sociální náklady (527, 528) 96,367
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,340
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,282
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,282
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 28,136
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189,621
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 185,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,164,123
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,019
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,019
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,019
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151,762
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,120
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 22,058
2. Ostatní náklady (562A) 62
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129,629
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,155
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,820
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 32,029
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,209
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,335
Date of updating data: 11.08.2016
Date of updating data: 11.08.2016