Vytvořte fakturu

EDAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EDAS
IČO 31384609
TIN 2020342533
DIČ SK2020342533
Datum vytvoření 06 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDAS
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 903 567 €
Zisk 333 007 €
Kapitál 1 899 355 €
Vlastní kapitál 1 149 751 €
Kontaktní informace
Email info@edas.sk
Telefon(y) 0244873604
Fax(y) 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,379,432
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 88,413
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,000
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,413
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,413
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 80,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,280,601
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,579
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 130,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,150
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,338
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 852,022
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 852,022
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 285,000
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 584
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 284,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,418
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 415
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,379,432
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,182,759
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 58,412
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 58,412
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,600
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,600
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 779,740
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 779,740
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,007
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,323
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,769
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 190,763
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,207
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,207
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 91,085
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,317
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,606
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,548
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 791
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 791
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 350
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 891,957
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 903,567
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 891,957
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,110
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600,001
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,152
D. Služby (účtová skupina 51) 447,847
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 117,351
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 66,759
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,390
4. Sociální náklady (527, 528) 3,202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 359
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,460
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -20,621
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,453
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 303,566
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 431,958
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,747
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 99,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 99,000
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 3,704
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 3,704
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,199
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,199
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 101,548
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 405,114
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 72,107
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 72,107
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 333,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015