Vytvořte fakturu

MINERCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MINERCO
IČO 31384684
TIN 2020303967
DIČ SK2020303967
Datum vytvoření 06 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINERCO
Palisády 47
81444
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 189 491 €
Zisk 190 414 €
Kapitál 4 307 399 €
Vlastní kapitál 4 043 140 €
Kontaktní informace
Email minerco@internet.sk
Telefon(y) 0254411789, 0254411792, 0254641014, 0254641015
Mobile(y) +421911722071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,503,633
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 484,921
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 484,921
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,776
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 301,857
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,288
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,007,615
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,683
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 161,582
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,582
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,101
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,834,932
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,214
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,831,718
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,097
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 193
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,904
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,503,633
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,233,554
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,035,837
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,424,742
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -388,905
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 190,414
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,876
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 599
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 599
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 197,213
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 174,357
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,357
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,922
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,969
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,437
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,528
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,064
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,064
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 69,203
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 69,203
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,172,355
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,189,491
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 884,956
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 287,399
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 991,424
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 713,551
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,119
D. Služby (účtová skupina 51) 31,961
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 137,194
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 107,722
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,442
4. Sociální náklady (527, 528) 2,030
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,417
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 83,795
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 83,795
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,387
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 198,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 406,724
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40,547
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26,257
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26,257
XII. Kurzové zisky (663) 14,290
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 968
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 968
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39,579
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,646
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,232
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52,565
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,333
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 190,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015