Vytvořte fakturu

Bentota - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název Bentota
IČO 31384773
Datum vytvoření 09 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bentota
Tallerova 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 101 €
Zisk -30 006 €
Kapitál 173 348 €
Vlastní kapitál 35 583 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.corcomint.sk
Fax(y) 0244458297
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 84,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,197
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,903
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,122
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,034
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,166
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,069
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,097
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 109
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,577
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,491
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 791
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 791
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 19,462
2. Ostatní fondy (427, 42X) 19,462
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,800
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,449
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,142
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,096
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,860
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,860
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,864
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,491
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 994
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,887
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,211
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,211
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,051
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 151,101
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 135,424
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,627
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,501
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,549
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,005
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 104,045
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,557
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,672
D. Služby (účtová skupina 51) 19,817
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,394
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,468
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,579
4. Sociální náklady (527, 528) 347
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 764
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,606
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,606
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,809
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,685
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,904
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,304
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,162
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 591
2. Ostatní náklady (562A) 591
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 936
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,142
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,006
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015