Vytvořte fakturu

Národný holdingový fond - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název Národný holdingový fond
IČO 31384943
TIN 2020397401
DIČ SK2020397401
Datum vytvoření 13 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Národný holdingový fond
Karadžičova 2
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 926 €
Zisk -458 940 €
Kapitál 40 553 417 €
Vlastní kapitál 40 425 136 €
Kontaktní informace
Email fondfondov@fondfondov.sk
Telefon(y) 0238102440
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,544,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,947,672
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,572
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,572
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 44,942,100
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 44,813,579
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 108,521
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 20,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,596,699
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 271,979
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,755
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,755
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 407
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 267,817
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,324,720
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,324,333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 623
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 623
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,544,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,965,176
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,296,886
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,296,886
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 72,235,649
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,488
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,488
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -10,799,098
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -10,799,098
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,319,809
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 50,901
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,370,710
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -458,940
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 404
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 570,883
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 98,532
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,532
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,108
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,734
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400,707
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 612
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 174
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 745
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 745
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,926
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,230
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,696
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,628,707
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,276
D. Služby (účtová skupina 51) 116,295
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 220,971
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 142,740
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 21,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,124
4. Sociální náklady (527, 528) 1,507
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 648
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,797
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,797
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,270,873
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,847
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,549,781
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -104,341
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94,965
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 76,292
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18,673
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 18,567
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -1,019,250
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 520,907
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,544,461
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,302
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,114,215
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -435,566
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,374
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 979
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 22,395
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -458,940
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016