Vytvořte fakturu

bx Abwicklungsgesellschaft SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název bx Abwicklungsgesellschaft SR
Stav V likvidaci
IČO 31384978
TIN 2020304055
Datum vytvoření 08 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo bx Abwicklungsgesellschaft SR
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 585 €
Zisk -1 166 093 €
Kapitál 66 547 115 €
Vlastní kapitál 43 508 223 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250102311, 0250102312, 0258100256, 0258100257, 0258100258, 0269201312, 0269201313, 0269201314, 0326
Fax(y) 0248278100
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,692,161
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,096,135
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,071,613
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,045,998
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,615
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,024,522
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,024,522
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,495,588
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 801,001
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 765,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 765,189
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,162
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,650
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 694,587
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,321
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 685,266
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,438
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,030
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 72,408
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,692,161
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,938,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 481,312
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 481,312
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,436,344
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 181,254
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 181,254
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,463,000
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,463,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 468,729
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 468,729
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,166,093
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,753,453
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,906
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,491
12. Odložený daňový závazek (481A) 48,415
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,694,398
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 331,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,306
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 120
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,341,835
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,585
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,976
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,266
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,310
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,149
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,674
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,475
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 162
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 162
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) -6,020
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 190,585
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) -9,604
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,584
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,712
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 174,893
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,247,920
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,729
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,372
D. Služby (účtová skupina 51) 206,176
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 853,964
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 751,390
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 98,751
4. Sociální náklady (527, 528) 3,823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,469
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 82,377
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 82,377
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,917
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -124,164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,057,335
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -244,297
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,686
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31,686
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 31,594
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 92
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,320
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,044
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,026
2. Ostatní náklady (562A) 6,018
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,366
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,044,969
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 121,124
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 90,436
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 30,688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,166,093
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017