Vytvořte fakturu

A & G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.09.2015
Basic information
Obchodní název A & G
IČO 31385141
TIN 2020346779
DIČ SK2020346779
Datum vytvoření 13 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A & G
Saratovská 6/B
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 671 €
Zisk 1 669 €
Kapitál 12 863 €
Vlastní kapitál 4 753 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264362783
Date of updating data: 18.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,222
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,655
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,301
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,301
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,354
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 687
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,667
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 567
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 567
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,900
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 857
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 857
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,924
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,924
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,322
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,318
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,576
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 458
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,023
Date of updating data: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,671
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,671
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,671
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,994
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,857
D. Služby (účtová skupina 51) 10,404
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,947
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,837
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,932
4. Sociální náklady (527, 528) 178
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,539
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,539
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,677
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,410
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,590
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,921
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,921
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,669
Date of updating data: 18.09.2015
Date of updating data: 18.09.2015