Vytvořte fakturu

SLOVAKIA MEDICAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název SLOVAKIA MEDICAL
IČO 31385265
TIN 2020304154
DIČ SK2020304154
Datum vytvoření 13 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA MEDICAL
L. Dérera 3
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 224 134 €
Zisk 2 444 378 €
Kapitál 7 266 211 €
Vlastní kapitál 2 081 132 €
Kontaktní informace
Email office@slovakiamedical.sk
Telefon(y) 0254777829, 0254793609, 00254777829
Fax(y) 0254793609
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,489,652
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,207
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,207
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,207
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,472,439
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 741,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 741,605
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,034
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,328
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 8,706
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,634,508
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,610,008
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,610,008
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 86,214
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 584
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 85,630
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,006
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,006
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,489,652
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,457,734
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,053
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,444,378
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,031,918
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 417
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 222
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 195
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,027,654
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 669,883
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,883
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,188,716
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,691
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,349
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,015
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,847
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,847
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,224,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,224,134
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,181,503
V. Aktivace (účtová skupina 62) 39,528
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 436
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,020,179
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,128,620
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,092
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 13,603
D. Služby (účtová skupina 51) 295,489
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 310,038
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 237,128
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 70,524
4. Sociální náklady (527, 528) 2,386
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,471
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 651
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 651
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 224,523
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,692
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,203,955
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,761,227
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,346
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,337
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,417
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 54,892
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,525
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,147,884
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 703,506
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 706,499
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,993
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,444,378
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016