Vytvořte fakturu

PERIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.09.2015
Basic information
Obchodní název PERIX
IČO 31385354
TIN 2020821396
DIČ SK2020821396
Datum vytvoření 20 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERIX
Slovinská 23
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 004 302 €
Zisk -47 429 €
Kapitál 1 684 824 €
Vlastní kapitál 591 178 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911331446
Date of updating data: 17.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,662,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 433,268
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 77,689
2. Software (013) - /073, 091A/ 73,329
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 4,360
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 355,579
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 101,838
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 253,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,220,047
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 684,881
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 684,881
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,535,144
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 427,309
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,107,835
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,274
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 787
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,487
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,662,589
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,749
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 86,304
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 172,935
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 203,022
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,087
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,429
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,118,840
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,217
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,217
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,098,310
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,423,369
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,423,369
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 614,314
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,230
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,546
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,851
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,313
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,313
Date of updating data: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,746,172
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,004,302
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,746,172
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,850
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,036,878
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77,198
D. Služby (účtová skupina 51) 4,580,185
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 467,058
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 344,448
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 118,336
4. Sociální náklady (527, 528) 4,274
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,654,783
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 214,137
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 214,137
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,950
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,543
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,024
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,576
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,088,789
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,787
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,387
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,387
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17,400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,620
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 467
2. Ostatní náklady (562A) 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,409
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,020
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 30,020
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,429
Date of updating data: 17.09.2015
Date of updating data: 17.09.2015