Vytvořte fakturu

DITEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název DITEC
IČO 31385401
TIN 2020304198
DIČ SK2020304198
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DITEC
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 886 460 €
Zisk 1 639 261 €
Kapitál 21 565 068 €
Vlastní kapitál 6 014 230 €
Kontaktní informace
Email ditec@ditec.sk
Telefon(y) 0258222222, 0258222888
Fax(y) 0258222777, 0258222505
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,613,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,276,846
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,645
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,645
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 693,893
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,752
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 674,652
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,250
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 239
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,579,308
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,579,308
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,815,917
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,411
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,363
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,048
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 239,257
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 239,257
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,257
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,478,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,057,779
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,057,779
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 176,189
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,210
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205,090
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,030,981
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,041
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,021,940
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,520,630
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 380,392
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,131,350
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,888
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,613,393
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812,061
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 34,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 34,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,800
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,800
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 786,933
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 786,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,345,067
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,345,067
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639,261
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,937,996
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 101,847
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,740
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 91,297
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,439,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,292,806
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,292,806
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,923,168
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 497,518
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 181,245
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 433,958
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,565
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 395,782
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 395,782
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,107
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 863,336
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,450
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 223,787
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 638,099
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,444,161
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,886,460
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,207,835
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,236,326
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 85,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 356,799
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,324,216
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,738,541
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 527,572
D. Služby (účtová skupina 51) 15,709,157
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,652,821
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,278,481
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,265,549
4. Sociální náklady (527, 528) 108,791
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,142
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 375,480
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 375,480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 309,503
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,562,244
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,468,891
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 533,031
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 375,999
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 375,999
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30,650
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30,650
XII. Kurzové zisky (663) 126,382
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78,163
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,498
2. Ostatní náklady (562A) 13,498
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 54,593
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,072
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 454,868
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,017,112
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 377,851
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 368,426
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,425
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,639,261
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016