Vytvořte fakturu

FARMA HATE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název FARMA HATE
IČO 31385508
TIN 2020321017
DIČ SK2020321017
Datum vytvoření 19 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMA HATE
03843
Rybníky Kláštor pod Znievom
Financial information
Prodej a příjem 376 167 €
Zisk 1 953 €
Kapitál 228 348 €
Vlastní kapitál 46 881 €
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,568
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 34,568
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,144
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 312,377
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 69,513
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 506
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,530
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 346,945
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,881
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 172,609
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -123,681
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,953
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 296,064
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 138,269
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 152,058
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,014
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,963
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,789
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 292
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,737
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 376,167
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 219,517
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,009
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 53,301
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 44,292
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 365,106
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 145,624
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38,853
C. Služby (účtová skupina 51) 59,751
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 72,052
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,235
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,590
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 37,947
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,061
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,599
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,148
M. Úrokové náklady (562) 7,765
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,148
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,913
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,953
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016