Vytvořte fakturu

SLOVNAFT TRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název SLOVNAFT TRANS
IČO 31385915
TIN 2020330114
DIČ SK2020330114
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVNAFT TRANS
82420
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 223 472 €
Zisk -229 763 €
Kapitál 5 539 194 €
Vlastní kapitál 3 877 573 €
Kontaktní informace
Email erika.kosiciarova@trans.slovnaft.sk
Telefon(y) 0240200201, 0240200209, 0240200211, 0517482301, 0245520042
Fax(y) 0240200208, 0245243041
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,587,337
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,347,241
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,347,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,064
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,062,917
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 276,260
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,239,341
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 44,551
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,551
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 600
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,549,969
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,416,887
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,409,099
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,788
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115,752
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,330
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 644,221
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 642,117
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 755
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 755
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,587,337
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,029,744
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,048,573
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,048,573
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 409,715
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 409,715
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,410,075
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,410,075
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 391,144
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 391,144
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,763
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,557,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 124,612
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,152
12. Odložený daňový závazek (481A) 121,460
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 338,178
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 338,178
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,571,438
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,254,943
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,341
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,602
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 170,761
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 116,271
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,444
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,019
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 523,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 123,564
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 399,801
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,093,717
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,223,472
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,093,717
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,543
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114,212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,388,065
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,836,268
D. Služby (účtová skupina 51) 2,070,912
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,883,759
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,539,403
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 950,917
4. Sociální náklady (527, 528) 393,439
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 701,932
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 788,792
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 788,792
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,238
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -164,593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,186,537
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 709
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 660
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 660
XII. Kurzové zisky (663) 49
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 451
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 269
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 258
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,335
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 65,428
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,005
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 62,423
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -229,763
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017