Vytvořte fakturu

TRANSCOM TECHNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název TRANSCOM TECHNIK
IČO 31386547
TIN 2020354116
DIČ SK2020354116
Datum vytvoření 10 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSCOM TECHNIK
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 021 286 €
Zisk 356 461 €
Kapitál 1 017 549 €
Vlastní kapitál 279 097 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0235448800, 0235448810, 0235448805
Fax(y) 0235448899
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,433,648
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 143,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,262
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,262
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 133,863
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 133,206
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 657
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,284,048
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 79,768
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,768
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,887
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,887
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 961,217
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 930,483
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930,483
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 30,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 734
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 240,176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,466
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 237,710
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,475
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,433,648
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 539,154
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,446
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,446
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 204
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,577
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,577
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,466
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,466
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 356,461
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 894,494
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 70,930
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,397
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 69,533
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 798,178
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 537,005
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,104
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,167
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183,902
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,496
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,890
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,964,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,021,286
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,779,706
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 189,172
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,808
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,556,131
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,861,429
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,148
D. Služby (účtová skupina 51) 926,309
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 588,893
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 467,682
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 111,665
4. Sociální náklady (527, 528) 9,546
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,839
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,703
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,703
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 325
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,127
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,358
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 465,155
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,113,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,452
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,451
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,451
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,101
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,330
2. Ostatní náklady (562A) 5,330
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 57
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 714
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,649
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 461,506
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 105,045
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 104,681
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 364
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 356,461
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016