Vytvořte fakturu

Izomedact - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Izomedact
IČO 31386555
TIN 2020321028
DIČ SK2020321028
Datum vytvoření 13 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Izomedact
Oravská 7
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 537 461 €
Zisk 18 272 €
Kapitál 211 126 €
Vlastní kapitál 95 527 €
Kontaktní informace
Email izomedact@izomedact.sk
Telefon(y) 0255563055, 0255565641, 0255642823, 0255642824
Fax(y) 0255563055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283,914
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,356
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,356
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,356
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 275,260
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 41,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,020
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,620
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,500
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 180,770
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,289
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,289
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,481
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,350
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,647
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,703
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,298
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,298
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,914
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 113,798
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,987
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 679
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 679
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 74,220
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 81,837
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,617
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,272
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,932
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 168,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,533
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,533
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,000
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,386
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,335
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 660
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,184
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 537,156
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 537,461
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 447,955
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 89,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 513,071
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 356,346
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,571
D. Služby (účtová skupina 51) 37,750
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,949
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,407
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,220
4. Sociální náklady (527, 528) 1,322
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,041
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,197
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,197
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,960
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,257
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,390
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,489
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 491
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 279
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 212
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -487
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,903
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,631
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,631
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,272
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015