Vytvořte fakturu

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.05.2016
Basic information
Obchodní název Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
IČO 31386563
TIN 2020855265
DIČ SK2020855265
Datum vytvoření 12 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Nám.SNP 10
81465
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 783 299 €
Zisk -599 €
Kapitál 2 314 481 €
Vlastní kapitál 263 926 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257887100, 0257887108, 0257887110, 0257887111, 0257887113, 0257887119, 0257887211, 0257887214, 0257
Fax(y) 0252964476
Date of updating data: 24.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,394,856
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 312,496
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,486
2. Software (013) - /073, 091A/ 27,486
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 285,010
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,576
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 240,434
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,016,272
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 227,708
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,183
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 181,525
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 22,328
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 22,328
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,521,293
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,519,095
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,745
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,503,350
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,770
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 428
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 244,943
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,243
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 233,700
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 66,088
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,476
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 60,612
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,856
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,446
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 783,354
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,804
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,804
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -528,753
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -528,753
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -599
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,661
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 268,146
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 265,803
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,343
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 75,594
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 75,594
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,522,944
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,030,348
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,030,348
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 24,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 258,548
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 164,487
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,561
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 257,977
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 213,161
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,816
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,749
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,749
Date of updating data: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,485,166
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,783,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,162,515
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,322,651
V. Aktivace (účtová skupina 62) 45,044
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 253,088
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,781,645
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,684,904
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,750,114
D. Služby (účtová skupina 51) 582,571
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,619,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,115,609
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,417,649
4. Sociální náklady (527, 528) 85,999
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,733
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,010
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,010
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,656
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,654
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,512,621
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,762
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,761
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,720
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,066
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,467
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 246
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,713
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -599
Date of updating data: 24.05.2016
Date of updating data: 24.05.2016