Vytvořte fakturu

HATIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Obchodní název HATIX
IČO 31386920
Datum vytvoření 03 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HATIX
Mlynská 28
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 54 544 €
Zisk 3 252 €
Kapitál 40 794 €
Vlastní kapitál -30 148 €
Kontaktní informace
Email studio@zay.sk
webové stránky http://www.zay.sk
Telefon(y) +421262311883
Mobile(y) +421905282035
Fax(y) 0262311883
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,844
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,844
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,887
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 75
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,884
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,731
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,896
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 538
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -37,989
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,252
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,627
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 43
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 91,584
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,261
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 344
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,169
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,810
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,544
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,772
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,686
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,083
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 49,687
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 24,272
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,100
C. Služby (účtová skupina 51) 10,215
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 214
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,180
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,600
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,857
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,871
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 645
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 645
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -645
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,212
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,252
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016