Vytvořte fakturu

RAINSIDE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název RAINSIDE
IČO 31386946
TIN 2020309247
DIČ SK2020309247
Datum vytvoření 04 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAINSIDE
Teslova 43
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 599 112 €
Zisk 52 520 €
Kapitál 2 026 112 €
Vlastní kapitál 529 340 €
Kontaktní informace
Email info@rainside.sk
webové stránky http://www.rainside.sk
Telefon(y) +421244450140, +421244640726, +421244640731, +421244640722, +421244640725, +421244640721, +421244640723, +421244640724, +421244640728, +421244450193, +421244640727
Fax(y) 0244450193
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,371,240
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,000,800
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,277
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,277
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 999,523
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 87,636
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 816,539
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 91,259
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 335,840
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,215
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,835
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,380
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 259,682
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 251,454
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,303
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,048
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,943
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,943
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,600
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 19,746
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,635
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,219
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,240
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 662,788
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 599,313
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 682,348
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,035
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,520
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,730
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 209,689
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 207,223
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,466
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 337,674
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 121,866
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,866
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 160,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,609
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,175
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,592
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,273
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,094
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 32,722
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,795
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,927
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,567,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,599,112
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,933
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,505,337
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,110
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,732
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,311
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 41,637
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,273
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,566
D. Služby (účtová skupina 51) 792,529
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 402,953
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 292,435
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 103,140
4. Sociální náklady (527, 528) 7,378
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,813
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 144,326
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 144,326
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,717
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,838
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,659
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,801
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 624,265
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XII. Kurzové zisky (663) 188
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,222
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,026
2. Ostatní náklady (562A) 5,026
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,034
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,767
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,247
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,247
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,520
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016