Vytvořte fakturu

Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
IČO 31387349
TIN 2020918768
Datum vytvoření 25 Leden 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
Vlčie hrdlo 49
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 136 614 €
Zisk -9 180 €
Kapitál 1 453 695 €
Vlastní kapitál 352 647 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258597494, 0850888999, 0258597500
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,566,580
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293,395
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 963
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 963
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,292,432
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,153,082
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 84,106
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,596
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,648
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,295
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 47,645
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 47,645
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 146,213
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 144,908
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,908
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,305
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,319
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,836
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 32,713
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,069
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 31,644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,566,580
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,621
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,664,675
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,664,675
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 473,483
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,286
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,286
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,786,643
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,786,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,180
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,378
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,067,645
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,067,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 572
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 124,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62,727
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,727
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,830
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,587
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,659
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 459
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,471
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,078
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,393
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,581
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,581
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,135,420
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,136,614
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,135,420
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 831
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 363
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,095,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 100,808
D. Služby (účtová skupina 51) 187,908
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 689,532
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 502,718
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 169,989
4. Sociální náklady (527, 528) 16,825
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,441
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 66,534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 66,534
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 745
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,750
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,894
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 846,704
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,592
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 49,130
2. Ostatní náklady (562A) 49,130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 462
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49,588
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,694
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 486
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,395
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,180
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016