Vytvořte fakturu

FOKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOKS
IČO 31387659
TIN 2020304473
DIČ SK2020304473
Datum vytvoření 31 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOKS
Talichova 2
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 751 €
Zisk -29 703 €
Kapitál 305 294 €
Vlastní kapitál 11 469 €
Kontaktní informace
Email foks@foks.sk
Telefon(y) 0263811209, 0903223435
Mobile(y) 0903223435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 181,804
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,275
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,275
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,275
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,574
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,466
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,502
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,613
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,964
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,108
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,056
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 119,955
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 955
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 119,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,804
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 386
2. Ostatní fondy (427, 42X) 386
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,195
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,557
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,703
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,038
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,729
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,107
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,622
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 181,147
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,504
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,504
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 134,288
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 190
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,512
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,751
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,751
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,269
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,829
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 15,542
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,476
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,448
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,973
4. Sociální náklady (527, 528) 55
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,518
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,620
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,185
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,503
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,503
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,682
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,185
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,703
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387659 TIN: 2020304473 DIČ: SK2020304473
 • Sídlo: FOKS, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 04.04.1997
  Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 12.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Róbert Filipp 13 278 € (100%) Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.02.2015
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2006Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   17.10.2006Zrušené sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   31.12.2004Nové sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom motorových vozidiel, spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a prístrojov
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti, propagačné činnosti
   ostatné vydavateľské činnosti - neperiodické publikácie
   30.12.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   04.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   16.03.1995Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   FOKS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava