Vytvořte fakturu

REDOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název REDOM
IČO 31387764
TIN 2020356723
DIČ SK2020356723
Datum vytvoření 25 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REDOM
Líščie Nivy 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 476 287 €
Zisk -13 597 €
Kapitál 226 975 €
Vlastní kapitál 74 713 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244880256
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,612
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,612
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,280
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,707
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 122,914
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 980
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 155,319
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,116
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,205
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 60,230
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,597
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,203
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,084
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,096
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,015
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,274
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,041
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 476,287
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 446,027
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 41
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,219
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 486,327
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 91,539
C. Služby (účtová skupina 51) 289,906
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,206
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 492
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,644
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 85,738
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,802
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,040
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,582
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,552
M. Úrokové náklady (562) 663
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,888
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,551
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,591
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,006
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,597
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016