Vytvořte fakturu

AXON PRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Obchodní název AXON PRO
IČO 31387811
TIN 2020304440
DIČ SK2020304440
Datum vytvoření 30 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AXON PRO
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 727 473 €
Zisk 72 915 €
Kapitál 875 846 €
Vlastní kapitál 11 232 €
Kontaktní informace
Email office@axonpro.sk
webové stránky http://www.axonpro.sk
Telefon(y) +421262410360
Fax(y) 0262410363
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,395,947
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,603
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,603
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,603
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,356,932
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,883
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 272
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,611
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,054
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,054
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,318,207
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,317,317
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,317,317
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 754
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 136
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,788
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,880
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,908
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,412
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,412
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,395,947
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,573
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,813
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 85,206
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 85,206
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,915
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,374
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 551
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 215
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,217,703
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,001,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,661
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,962
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,696
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,640
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,344
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,120
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,820
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,725,775
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,727,473
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 493,488
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,232,287
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,598
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,632,947
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 442,370
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,932
D. Služby (účtová skupina 51) 1,945,691
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 150,032
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,792
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,902
4. Sociální náklady (527, 528) 3,338
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,947
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,042
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,042
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,850
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,083
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,526
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,782
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 662
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 662
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -619
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,907
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,046
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,054
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,915
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016