Vytvořte fakturu

AMCORI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMCORI
IČO 31387900
TIN 2020913433
Datum vytvoření 02 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMCORI
Zámocká 22
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 795 €
Zisk -13 501 €
Kapitál 64 738 €
Vlastní kapitál 57 604 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,925
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,353
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 35,353
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 35,353
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,800
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,200
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,600
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,150
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,150
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,150
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,622
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 160
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,925
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,437
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 8,713
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 8,713
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,163
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,163
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,595
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,795
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,793
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,530
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 200
D. Služby (účtová skupina 51) 4,326
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,265
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,267
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,800
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 9,800
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,082
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 25,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,282
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,017
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387900 TIN: 2020913433
 • Sídlo: AMCORI, Zámocká 22, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04 02.02.1995
  Katarína Dvořaková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 04.09.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Radim Dvořák 33 194 € (50%) Mamateyova 6 Bratislava 851 04
  Katarína Dvořaková 33 194 € (50%) Mamateyova 6 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2013Noví spoločníci:
   Katarína Dvořaková Mamateyova 6 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
   Noví spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava-Petržalka 851 04
   12.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican, s.r.o. IČO: 35 773 979 Zámocká 22 Bratislava 811 01
   20.09.2006Nové obchodné meno:
   AMCORI s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.09.2006
   19.09.2006Zrušené obchodné meno:
   AMCORI, spol. s r.o.
   12.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Pelican, s.r.o. IČO: 35 773 979 Zámocká 22 Bratislava 811 01
   11.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov v slovenskej mene
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   21.06.2005Nové sidlo:
   Zámocká 22 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová č. 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   23.09.2002Nové sidlo:
   Drieňová č. 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 02.02.1995
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   12.11.1999Noví spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   11.11.1999Zrušeny spoločníci:
   C.E.P., spol. s r.o. IČO: 31 392 831 Radlinského 13 Bratislava
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   04.11.1998Noví spoločníci:
   C.E.P., spol. s r.o. IČO: 31 392 831 Radlinského 13 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   06.07.1998Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   Noví spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Ovsištské nám 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   QUEST, spol. s r.o IČO: 31 392 831 Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   29.11.1996Nové obchodné meno:
   AMCORI, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   QUEST, spol. s r.o IČO: 31 392 831 Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušené obchodné meno:
   FORBESS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   09.01.1996Noví spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   08.01.1996Zrušeny spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   PhDr. Ján Veselovský Toryská 27 Bratislava 821 07
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   FORBESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ovsištské nám 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov v slovenskej mene
   Noví spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   PhDr. Ján Veselovský Toryská 27 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04