Vytvořte fakturu

INVESTA Centrum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INVESTA Centrum
IČO 31387969
TIN 2020304495
DIČ SK2020304495
Datum vytvoření 02 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVESTA Centrum
Tobrucká 5
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 450 872 €
Zisk -91 967 €
Kapitál 495 434 €
Vlastní kapitál -13 003 €
Kontaktní informace
Email tobrucka@pizzamizza.sk
webové stránky http://www.pizzamizza.sk
Telefon(y) +421252965034
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 466,230
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 311,150
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 261,359
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 179,026
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,333
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 49,791
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 16,597
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 33,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,029
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,732
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,025
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,707
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 133,505
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,812
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,812
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 24,553
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,140
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,792
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,624
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,168
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,051
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 170
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 881
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 466,230
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 24,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 24,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 380,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,357
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -299,360
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -299,360
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,967
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 88,718
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,958
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 85,760
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 358,871
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,959
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,959
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 294,817
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,999
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,232
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,335
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,335
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 276
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 364,233
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 450,872
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,954
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 364,233
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,410
V. Aktivace (účtová skupina 62) 4,893
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,399
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,983
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 534,795
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 48,219
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 208,263
D. Služby (účtová skupina 51) 61,228
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 160,675
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,225
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,611
4. Sociální náklady (527, 528) 6,839
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,802
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,995
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,995
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,399
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,923
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,780
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,084
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,906
2. Ostatní náklady (562A) 3,906
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,177
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,084
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,007
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -91,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31387969 TIN: 2020304495 DIČ: SK2020304495
 • Sídlo: INVESTA Centrum, Tobrucká 5, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
  Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Šétaffy 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  Marek Kriška 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   15.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj materiálov, výrobkov a komponentov pre vykonávanie stavieb
   propagačná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   prekladištia nákladov, skladovanie stavebného a kusového materiálu
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   06.06.2008Nové predmety činnosti:
   donášková služba
   služby verejných nosičov a poslov
   výroba mlynských výrobkov
   28.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   31.01.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   INVESTA Centrum spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáže okien a dverí
   činnosť stavbyvedúceho - stavebný dozor
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   04.12.1997Zrušené obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   29.07.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   28.07.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   09.05.1996Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   08.05.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   05.12.1995Nové obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   04.12.1995Zrušené obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   06.06.1995Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a ostatných stavebných prvkov vyrobených z PVC, hliníka, dreva, textílií
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie, predaja a služieb
   Noví spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09