Vytvořte fakturu

Rhea - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Obchodní název Rhea
IČO 31388507
TIN 2020354171
DIČ SK2020354171
Datum vytvoření 08 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rhea
Elektrárenská 12440/1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 865 300 €
Zisk 77 331 €
Kapitál 1 781 580 €
Vlastní kapitál 906 796 €
Kontaktní informace
Email company@rhea.sk
Telefon(y) 0244640340, 0244640350, 0249101911, 0249101914
Fax(y) 0249101922
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,633,180
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 681,612
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 681,612
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,749
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 610,886
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,377
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,946,006
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 336,823
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 517
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 336,306
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,861
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,861
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,582,739
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,582,706
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,582,706
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,002
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,562
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,162
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,633,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,036,317
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 915,170
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 915,170
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,331
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,596,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45,021
6. Long-term advance payments received (475A) 3,485
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,379
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 38,070
12. Odložený daňový závazek (481A) -1,913
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 13,211
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,511,410
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,050,067
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,050,067
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 118,972
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,820
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216,551
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,544
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,656
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 21
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,865,630
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,865,300
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,523,381
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,336,921
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,998
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,756,125
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,632,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,950
D. Služby (účtová skupina 51) 514,292
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 500,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 394,028
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 95,428
4. Sociální náklady (527, 528) 10,593
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,730
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,048
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,048
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,886
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,581
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 656,471
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 329
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 325
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,715
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,829
2. Ostatní náklady (562A) 1,829
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,284
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,386
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 100,789
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,458
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,458
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,331
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016