Vytvořte fakturu

Roseco - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2016
Basic information
Obchodní název Roseco
IČO 31388515
TIN 2020321160
DIČ SK2020321160
Datum vytvoření 07 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Roseco
Gorkého 12
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 837 €
Zisk -5 787 €
Kapitál 97 294 €
Vlastní kapitál 20 021 €
Kontaktní informace
Email info@roseco.eu
Telefon(y) 0220863086
Date of updating data: 23.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 67,452
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,674
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,250
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,411
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,013
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,379
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 176
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,203
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 966
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,237
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 399
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 291
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 108
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,452
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,549
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,834
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,834
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,787
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 52,903
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,717
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,000
Date of updating data: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,320
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,837
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,320
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,517
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,580
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,406
D. Služby (účtová skupina 51) 3,527
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 489
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,075
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,075
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,901
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,743
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,613
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,827
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,787
Date of updating data: 23.11.2016
Date of updating data: 23.11.2016