Vytvořte fakturu

AG & E - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AG & E
IČO 31388680
TIN 2020321171
DIČ SK2020321171
Datum vytvoření 31 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG & E
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 526 €
Zisk 18 627 €
Kapitál 41 097 €
Vlastní kapitál 35 367 €
Kontaktní informace
Email ag-e@ag-e.sk
Telefon(y) 0903404660, 0254131431
Fax(y) 0254131292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 62,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,170
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,558
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,558
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,558
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,612
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,785
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 827
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 580
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,750
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,533
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,602
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,123
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,521
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,627
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 767
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 767
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,450
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 483
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 483
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 129
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 538
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,529
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 103,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,526
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,523
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,331
D. Služby (účtová skupina 51) 51,515
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,105
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,310
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,684
4. Sociální náklady (527, 528) 1,111
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 567
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,003
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,680
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,124
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,254
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,254
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,627
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388680 TIN: 2020321171 DIČ: SK2020321171
 • Sídlo: AG & E, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04 21.07.2009
  RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02 21.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Juraj Vaník 3 320 € (50%) Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
  RNDr. Miroslav Hodál 3 320 € (50%) Nejedlého 21 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
   sanácia geologického prostredia
   sanácia environmentálnej záťaže
   prípravné práce k realizácii stavby
   čistenie kanalizačných systémov
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   inžinierska činnosť
   03.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   21.07.2009Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum a výskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   20.07.2009Zrušené sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   04.12.2002Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   sprotredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nahnuteľností
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamná a propagačná činnosť
   meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   03.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   30.07.1999Nové sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   29.07.1999Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   08.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   AG & E, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava