Vytvořte fakturu

GREMIUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Obchodní název GREMIUM
IČO 31388744
TIN 2020921111
DIČ SK2020921111
Datum vytvoření 14 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREMIUM
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 186 902 €
Zisk -2 696 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253411200
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 725,590
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 725,590
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,174
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,303
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,566
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,456
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 754,893
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -229,630
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 430
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -234,003
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,696
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 984,523
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,538
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 937,359
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,256
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 473
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 723
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 901,907
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,626
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 186,902
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 165,962
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,940
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 183,619
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,606
C. Služby (účtová skupina 51) 113,120
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,874
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 19,429
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,437
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,509
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,283
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,236
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 238
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 238
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,257
M. Úrokové náklady (562) 1,397
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,860
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,019
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,736
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,696
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016