Vytvořte fakturu

JL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JL
IČO 31388752
TIN 2020330169
DIČ SK2020330169
Datum vytvoření 02 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JL
Dvojkrížna 5
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 570 135 €
Zisk 31 761 €
Kapitál 3 612 169 €
Vlastní kapitál 1 873 459 €
Kontaktní informace
Email jlsekretariat@jl.sk
webové stránky http://www.bnp.sk;http://www.jl.sk
Telefon(y) +421240204105, +421240204104, +421240204108, +421240204119, +421240204112, +421240204109, +421240204106, +421240204111, +421240204107, +421240204102, +421240204110, +421240204123, +421240204103, +421240204120, +421240204125, +421240201526, +421240204117, +42124020152
Fax(y) 0240204115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,302,415
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,747,046
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,486,216
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,221
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 998,065
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 67,930
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 260,830
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 260,830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,953
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 693,783
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 693,783
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 821,909
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 799,947
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 799,947
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,962
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,261
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,480
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,781
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,887
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 529
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,302,415
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,719,203
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 34,386
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -200,322
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -200,322
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,846,074
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,846,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,583,212
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 141,529
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 111,133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,638
12. Odložený daňový závazek (481A) 28,758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,301,700
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 750,495
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 750,495
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 31,978
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 421,037
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,999
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,894
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,746
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,551
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,989
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,889
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114,105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,564,209
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,570,135
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,462,340
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 101,869
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,852
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,592
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,186
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,525,716
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,117,308
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 221,576
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -5,270
D. Služby (účtová skupina 51) 352,206
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 518,770
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 367,332
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 133,354
4. Sociální náklady (527, 528) 18,084
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,056
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 163,322
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 163,322
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,455
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 87,826
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,467
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,419
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 845,537
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,317
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 32,860
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 32,860
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 453
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 453
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,259
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,698
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,188
2. Ostatní náklady (562A) 12,510
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,058
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,477
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,716
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,345
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,629
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31388752 TIN: 2020330169 DIČ: SK2020330169
 • Sídlo: JL, Dvojkrížna 5, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava 02.02.1995
  Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 07.08.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Lelkes 6 640 € (100%) Madáchova 16 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2012
   18.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   23.02.2012Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   31.07.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   30.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   19.07.2006Nové predmety činnosti:
   montáž technologických zariadení pri realizácii lakovacích kabín
   obstarávateľská činnosť spojená s dodávkou lakovacích kabín
   02.06.2003Nové sidlo:
   Dvojkrížna 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   01.06.2003Zrušené sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   07.04.1999Nové predmety činnosti:
   predaj lakov a pomocného materiálu pre lakovne a karosárske dielne /formou maloobchodu a veľkoobchodu/
   predaj a kúpa nových a použitých motorových vozidiel
   predaj náhradných dielcov na motorové vozidlá
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti záručných a pozáručných služieb pre motorové vozidlá
   poradenstvo v oblasti autoopravárenstva
   oprava motorových vozidiel a oprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   JL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava