Vytvořte fakturu

Viessmann - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Viessmann
IČO 31388841
TIN 2020330191
DIČ SK2020330191
Datum vytvoření 08 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Viessmann
Ivánska cesta 30/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 077 125 €
Zisk -345 678 €
Kapitál 12 690 958 €
Vlastní kapitál 2 403 625 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232230100, 0232230103
Fax(y) 0232230123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,961,342
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,530,866
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,530,866
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,148,752
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,119,797
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 255,016
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,301
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,916,292
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,527,616
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,527,616
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 21,158
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 21,158
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,959,882
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,952,236
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,898,690
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,053,546
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,646
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,407,636
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,705
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,396,931
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 514,184
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92,330
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 421,854
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,961,342
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,057,947
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,221,058
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,849,988
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,628,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -345,678
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,682,934
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 996,760
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,188
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 989,572
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,524,647
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,969,221
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,592,247
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,974
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 76,806
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,777
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,463
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 286,380
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 161,527
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,327
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 81,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 220,461
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 220,461
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,648,480
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,077,125
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,290,355
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 358,125
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425,478
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,345,564
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,740,008
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 319,947
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,640
D. Služby (účtová skupina 51) 2,100,838
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,732,999
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,298,159
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 391,420
4. Sociální náklady (527, 528) 43,420
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,162
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 232,212
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 232,212
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 27,565
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,193
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -268,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,483,047
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 708
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 199
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 199
XII. Kurzové zisky (663) 509
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,952
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,807
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 29,807
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,847
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,244
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -314,683
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,916
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 28,079
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -345,678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015