Vytvořte fakturu

VÝŤAHY ZEVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název VÝŤAHY ZEVA
IČO 31389147
TIN 2020330202
DIČ SK2020330202
Datum vytvoření 22 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 625 211 €
Zisk 155 467 €
Kontaktní informace
Email zeva@zeva.sk
webové stránky http://www.zeva.sk
Telefon(y) +421248208620, +421248208622
Mobile(y) +421903445196, +421911819875
Fax(y) 0248208623
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,061,585
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,740
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,262
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 20,262
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,478
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,478
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,022,360
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 174,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80,876
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 61,332
3. Výrobky (123) - /194/ 32,633
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,861
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,861
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 622,840
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 622,840
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622,840
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 221,818
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,343
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 209,475
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,485
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,485
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,585
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,035
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 880
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 250,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 250,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 155,467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,820
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,842
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,842
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 316,501
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 143,864
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,864
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,536
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,603
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,602
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,260
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,260
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 286,217
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,730
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 448
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 18,282
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,627,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,625,211
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,240,133
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,387,165
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,522
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,414,362
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,395,536
D. Služby (účtová skupina 51) 580,769
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 414,829
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 298,004
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 103,731
4. Sociální náklady (527, 528) 13,094
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,661
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,416
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 951
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 210,849
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 641,471
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,553
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,264
2. Ostatní náklady (562A) 4,264
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,271
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,529
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,320
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 46,853
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,853
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 155,467
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017