Vytvořte fakturu

G-PLANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G-PLANT
IČO 31389180
TIN 2020304759
DIČ SK2020304759
Datum vytvoření 17 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G-PLANT
Flőglova 5
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 466 562 €
Zisk 105 568 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903552622
Mobile(y) 0903552622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,792,320
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 927,672
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 927,672
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 93,971
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 211,559
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 557,488
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 64,654
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 863,021
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,928
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,928
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 770,081
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 769,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,608
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 473
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,012
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,472
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,540
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,627
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,627
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,320
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,802
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,802
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,568
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,649,647
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,295
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,295
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,648,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 395,848
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,848
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,228,307
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,702
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 957
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 951,847
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,466,562
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 515,045
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 436,803
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 508,270
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,444
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,357,453
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 492,833
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,774
D. Služby (účtová skupina 51) 111,928
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,510
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,054
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,321
4. Sociální náklady (527, 528) 135
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 226,675
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 226,675
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 383,730
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 51,776
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,069
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 297,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,382
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 3,341
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,626
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,921
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 705
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -244
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 108,865
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,297
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,297
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 105,568
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015