Vytvořte fakturu

EXCIMER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXCIMER
IČO 31389279
TIN 2020837434
Datum vytvoření 15 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXCIMER
Jána Stanislava 20/E
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 249 416 €
Zisk 672 665 €
Kontaktní informace
Email excimer@excimer.sk
Telefon(y) 0260201511, 0905259692
Mobile(y) 0905259692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,949,510
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 100,783
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 94,091
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94,091
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,692
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 6,692
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,847,221
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 416,039
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 610
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 610
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,035
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400,394
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,431,182
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56,533
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,374,649
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,506
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,506
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,949,510
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,815,422
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,003
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,130,794
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,130,794
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 672,665
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,088
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,596
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,596
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 104,675
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,872
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,872
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 43,059
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,240
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,504
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,240,097
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,249,416
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,240,097
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,030
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,289
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,377,929
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 153,446
D. Služby (účtová skupina 51) 456,100
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 746,365
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 624,178
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 115,523
4. Sociální náklady (527, 528) 6,664
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,049
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,412
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,412
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,627
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 871,487
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,630,551
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 901
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 901
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 901
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,174
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,160
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,273
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 865,214
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 192,549
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 192,549
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 672,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015