Vytvořte fakturu

Castrol Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název Castrol Slovensko
IČO 31389287
TIN 2020354358
DIČ SK2020354358
Datum vytvoření 17 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Castrol Slovensko
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 424 508 €
Zisk 1 427 039 €
Kontaktní informace
Email info.sk@castrol.com
webové stránky http://www.castrol.sk
Telefon(y) +421248777300
Fax(y) 0248777350
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,697,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,592
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,592
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,664,260
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 235,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 235,216
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 526,588
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 241,046
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,046
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 285,542
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,919,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,805,732
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,363
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,799,369
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,449
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96,004
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,983,271
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,617
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,977,654
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,789
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,789
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,697,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,939,016
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,010,888
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,010,888
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 501,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 501,089
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,427,039
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,455
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,455
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 879,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 632,625
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,414
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,211
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,350
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,730
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,316
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 875,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 875,988
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,417,914
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,424,508
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,962,052
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 455,862
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,594
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,519,544
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,466,215
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 124,853
D. Služby (účtová skupina 51) 3,294,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,621,404
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 655,118
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 212,911
4. Sociální náklady (527, 528) 753,375
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 153,062
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,775
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,775
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -244,175
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,973
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,904,964
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,532,409
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,099
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,857
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,857
XII. Kurzové zisky (663) 28,241
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,466
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 39,291
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,175
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,888,597
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 461,558
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 591,175
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -129,617
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,427,039
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016