Vytvořte fakturu

ABB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABB
IČO 31389325
TIN 2020326396
DIČ SK2020326396
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABB
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 431 398 €
Zisk 1 325 285 €
Kontaktní informace
Email info@sk.abb.com
Telefon(y) 0908676490, 0908676498
Mobile(y) 0908676490, 0908676498
Fax(y) 0259418766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,519,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 425,896
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,050
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,050
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 419,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 194,686
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 223,832
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,028,694
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 970,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 552,520
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,506
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,287,912
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 691,193
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 691,193
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 596,719
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,755,076
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,436,752
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 401,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,035,114
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 142,561
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,116,094
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,026
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,643
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,680
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,824
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,856
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65,187
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 48,468
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,519,777
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,879,974
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,940
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,940
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,123,837
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,032,524
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,032,524
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,325,285
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,639,803
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 29,122
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 350,849
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 350,849
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,955,901
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,981,691
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,579,609
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,402,082
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 261,947
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 157,985
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 553,963
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,303,931
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 272,866
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,031,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,371,192
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,431,398
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,934,012
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,437,180
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,708
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,498
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,469,983
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,892,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,415,844
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -224,658
D. Služby (účtová skupina 51) 6,115,598
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,564,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,881,531
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,499,763
4. Sociální náklady (527, 528) 183,293
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,877
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 197,830
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 197,830
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -25,294
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527,808
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,961,415
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,172,025
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 683
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 683
XII. Kurzové zisky (663) 2,142
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,845
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatní náklady (562A) 253
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,496
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,096
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,020
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,945,395
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 620,110
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 617,534
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,576
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,325,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389325 TIN: 2020326396 DIČ: SK2020326396
 • Sídlo: ABB, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Sylva Pavelová Molákova 2782/14 Brno 628 00 Česká republika 01.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ABB Holdings B.V. 331 940 € (100%) Rotterdam 3068AX Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Sylva Pavelová Molákova 2782/14 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.04.2015
   23.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radek Pfleger Havlíčkova 193 Černčice 439 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.03.2011
   01.02.2014Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   31.01.2014Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováčik Tulská 5354/15 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 17.01.2011
   06.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   16.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboslav Pribičko Helsinská 2639/24 Košice 040 13 Vznik funkcie: 17.01.2011
   09.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Marcel Jacobus Henri van der Hoek Tsvetna Gradina 37 Sofia 1421 Bulharská republika Vznik funkcie: 01.09.2011
   06.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Tóth Jasovská 15 Bratislava
   16.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radek Pfleger Havlíčkova 193 Černčice 439 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.03.2011
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ing. Ján Kováčik Tulská 5354/15 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 17.01.2011
   Ing. Ľuboslav Pribičko Helsinská 2639/24 Košice 040 13 Vznik funkcie: 17.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ing. Tomáš Nagy Heydukova 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.08.2005
   10.02.2009Noví spoločníci:
   ABB Holdings B.V. George Hintzenweg 81 Rotterdam 3068AX Holandské kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Jarná 15 Prešov - Nižná Šebastová 080 06 Vznik funkcie: 10.08.2005
   09.02.2009Zrušeny spoločníci:
   ABB Holdings B.V. Amsterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Justičná 6501/1 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   21.06.2006Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 1000 V v objektoch triedy a
   20.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 100 V v objektoch triedy a
   25.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fabišík Justičná 6501/1 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   01.08.2005Nové obchodné meno:
   ABB, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   nákup a predaj zariadení a tovarov súvisiacich s výrobou elektrickej energie, s jej rozvodom a distribúciou, priemyselných a stavebných systémov
   nákup a predaj elektroprístrojov a elektroinštalačného tovaru
   výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 100 V v objektoch triedy a
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Nagy Heydukova 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.08.2005
   31.07.2005Zrušené obchodné meno:
   ABB Elektro, s.r.o.
   16.11.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
   výroba a predaj systémov automatizácie pre riadenie technologických a energetických procesov
   výroba, montáž a predaj mikroprocesorových zariadení
   automatizácia výrobných procesov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky a údržby softwérových systémov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb
   autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia, výrobné technologické zariadenia
   23.10.2002Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 04
   22.10.2002Zrušené sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   02.07.2002Noví spoločníci:
   ABB Holdings B.V. Amsterdam Holandsko
   01.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH. Kallstadter S. 1 Mannheim SRN
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Magic Sitnianska 24 Banská Bystrica
   16.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava
   11.12.1998Nové sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Magic Sitnianska 24 Banská Bystrica
   10.12.1998Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1997Nové obchodné meno:
   ABB Elektro, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava
   Ing. Andrej Tóth Jasovská 15 Bratislava
   03.12.1997Zrušené obchodné meno:
   ABB EZ Bratislava, s.r.o.
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   ABB EZ Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   projektovanie elektrického zariadenia
   výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a prístrojov
   montáž, servis a údržba vyhradených eletrických zariadení a výroba nízkonapäťových rozvádzačov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH. Kallstadter S. 1 Mannheim SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1995Zrušené obchodné meno:
   EZ Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   EZ Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ernest Löffler Galbavého 3 Bratislava 841 01
   Mgr. Rudolf Sivák Novackého 5 Bratislava 841 05
   Štefan Szabó Lotyšská 10 Bratislava 821 06