Vytvořte fakturu

ELIS INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELIS INTERNATIONAL
IČO 31389589
TIN 2020347010
DIČ SK2020347010
Datum vytvoření 17 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELIS INTERNATIONAL
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 608 €
Zisk 34 328 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.elisinternational.sk;http://www.svietidla-osvetlenie.sk
Telefon(y) +421255565312
Fax(y) 0255565312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,957
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,472
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,493
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,281
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,157
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,336
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 144,238
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -162,678
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 907
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -204,552
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,328
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 306,916
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,150
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 305,582
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 257,278
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 19,578
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,393
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,333
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 249,608
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 189,381
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,227
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,435
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,565
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 212,150
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 32,255
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,841
C. Služby (účtová skupina 51) 62,729
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,262
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,965
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,273
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 35,575
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,060
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,458
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,783
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,056
M. Úrokové náklady (562) 887
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 110
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,059
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,056
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,402
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,074
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,328
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015